Politik Yaz_lar V. Cilt

Hasan H. Y_ld_r_m

Politik Yaz_lar V. Cilt

Hasan H. Y_ld_r_m

Hasan H. Y_ld_r_m, 10 Eylul 1951 gunu Kurdistan_n Malatya/Poturge kazas_na bagl_ Persu koyunde dogdu. 1969 y_l_nda kayd_n_ yapt_g_ _stanbul Universitesi Dis Hekimlik Fakultesini politik nedenlerden dolay_ 1974 y_l_nda terk etti. 1976 y_l_nda Bag_ms_z Birlesik Demokratik Kurdistan icin mucadele edecek olan KAWA orgutunun kurucular_ aras_nda yer ald_. Orgutun her kademesinde gorev ald_. 20 Subat 1981 gunu Turk polisi taraf_ndan _stanbulda yakaland_. 12 Eylul 1980 askeri mahkemesi taraf_ndan once idam, daha sonra yasam boyu hapis cezas_na carpt_r_ld_. Karara Askeri Yarg_tay nezdinde itiraz etti. Cezas_ 24 y_l ag_r hapis cezas_na cevrildi. Mart1987 tarihinde Turk Hava Kuvvetlerinin Guney Kurdistan koylerini bombalamas_n_ donemin Turkiye Cumhurbaskan_ Kenan Evren nezdinde bir mektupla protesto etti. Mektubundan dolay_ Turk yarg_ organlar_ taraf_ndan 10 y_l hapis cezas_na carpt_r_ld_. Toplam 7 sene 7 ay 23 gun tutuklu kald_. 17 Eylul 1988 tarihinde kald_g_ K_rsehir E. Tipi Cezaevinde 17 arkadas_yla birlikte kazd_klar_ 118 metre uzunlugundaki tunelle kacmay_ basard_. Federal Almanyaya geldi. Politik faaliyetlerini burada surdurdu. Turk egemenlik sistemi pesini b_rakmad_. Interpol vas_tas_yla arand_. _svicre, Almanya, Suriye ve Hollandada yakaland_. K_sa aral_klarla bu ulke cezaevlerinde kald_. Su an vatandas_ oldugu Federal Almanyada yasamaktad_r. Evli ve uc cocuk babas_d_r. Kurdo adl_ iki ciltlik bir roman_ var. Hasan H. Y_ld_r_m_n Politik Yaz_lar_n V. Cilti degisik tarihlerde yazd_g_ makalelerden olusmaktad_r.